preloader image

Regulamin Wypożyczalni Nosideł
REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Internetowa wypożyczalnia nosideł, zwana dalej Wypożyczalnią, prowadzona jest przez LennyLamb Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kłudzicach 97-330 Sulejów.

2. Celem Wypożyczalni jest zwiększenie dostępności do produktów do noszenia dzieci.

3. Wykaz nosidełek dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: link

4. Zamówienie w ramach wypożyczalni może zawierać wyłącznie produkty (nosidełka) należące do kategorii WYPOŻYCZALNIA.

5. Podstawą wypożyczenia nosidełka jest akceptacja poniższego regulaminu podczas składania zamówienia.


ZASADY WYPOŻYCZALNIA NOSIDEŁ

- Zamówienia przyjmowane są drogą mailową na adres contact@lennylamb.com. Lista dostępnych nosidełek do wypożyczenia znajduje się na stronie internetowej www.lennylamb.com w zakładce WYPOŻYCZALNIA.

- Po dokonaniu zamówienia Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną w wysokości 250 zł płatne przez PayU, PayPal lub na konto: 83 1240 3116 1111 0010 7145 2668 (właściciel konta: LennyLamb Sp. z o.o. Sp. k., Kłudzice 9, 97-330 Sulejów, nazwa banku: BANK POLSKA KASA OPIEKI SA, Grzybowska 53-57, 00-950 Warszawa). Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Wypożyczającego względem Wypożyczalni, na wypadek uszkodzenia nosidełka i jest zwracana bez odsetek. W przypadku braku uszkodzeń kaucja zostaje zwrócona w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu nosidełka.

- Maksymalny czas wypożyczenia nosidełka to 14 dni. Czas wypożyczenia liczony jest od dnia otrzymania przez Wypożyczającego nosidełka do dnia nadania przesyłki zwrotnej.

- Nosidełko wysyłane jest Wypożyczającemu następnego dnia roboczego od daty zaksięgowania / wpłynięcia kaucji zwrotnej oraz należności za wynajem nosidełka i kosztu wysyłki na adres podany przez Wypożyczającego w zamówieniu.

Koszt wypożyczenia nosidełka to 7 zł / dzień.
Koszt wysyłki oraz zwrotu wypożyczonego nosidełka spoczywa na Wypożyczającym.

- Wypożyczalnia na prośbę Wypożyczającego może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia wskazanego w zamówieniu, ale nie dłużej niż kolejne 14 dni. Zgoda musi być wyrażona w formie elektronicznej (wiadomość wysłana na adres mailowy contact@lennylamb.com). Strony zgodnie ustalą, na jaki okres będzie przedłużone wypożyczenie nosidełka oraz ustalą opłatę, którą należy uregulować niezwłocznie.

- Wypożyczone nosidełko należy zwrócić w terminie wynikającym z zamówienia. W przypadku przekroczenia terminu zostaje naliczona dodatkowa opłata za każdy dzień wynajmu, która musi zostać niezwłocznie uregulowana lub zostanie potrącona z kaucji.

- Faktury VAT za wypożyczenie nosidełka jest wystawiana na koniec okresu wypożyczenia.

- Po zakończeniu okresu wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest odesłać nosidełko na swój koszt na adres:

LennyLamb Sp. z o.o. Sp. k.

Kłudzice 9

97-330 Sulejów

+48 222-57-888-2

contact@lennylamb.com

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONE NOSIDEŁKO

1. Odpowiedzialność za wypożyczone nosidełko w trakcie trwania umowy wypożyczenia spoczywa na Wypożyczającym.

2. Wypożyczający zobowiązuje się do używania nosidełka zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.

3. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

4. Jeżeli po otrzymaniu paczki zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia nosidełka, niezwłocznie poinformuj nas o tym.

4. Po zakończeniu okresu wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu nosidełka niezwłocznie.

5. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić nosidełko do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym.

6. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia nosidełka, z przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego, koszty jego naprawy pokrywa wypożyczający. Koszt naprawy zostaje potrącony z kaucji, którą Wypożyczający wpłaca Wypożyczalni.

7. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenia nosidełka z przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego, Wypożyczalnia nie zwraca wpłaconej kaucji w wysokości 250 zł brutto.

8. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego używania.